AKTUELNO

XVIII GODIŠNJA SKUPŠTINA

DIONIČKO DRUŠTVO «TRANSTURIST» TUZLA
Bosne srebrene 60

Na osnovu člana 257. stav 1. tačka l , Zakona o Privrednim društvima («Sl. novine Federacije BiH» broj:81/15), te člana 47. stav 1. tačka 10. Statuta, Nadzorni odbor na svojoj V redovnoj sjednici održanoj 19.05.2016. godine donio je odluku da se objavi:

Obavještenje
o sazivanju XVIII Skupštine dioničkog
društva «Transturist» TuzlaXVIII (osamnaesta) godišnja skupština «Transturist» dioničko društvo Tuzla održaće se u Tuzli dana 28.06.2016. godine sa početkom u 11:00 sati u prostorijama BKC-a (Bosanski Kulturni Centar Tuzla)


Radna tijela skupštine:

- Skupštinom do izbora predsjednika skupštine, predsjedava prisutni dioničar ili punomoćnik dioničara sa najvećim brojem dionica
- Zapisnik sa skupštine vodi Brković Ermana, sekretar Društva,
- Utvrđivanje kvoruma i rezultata glasanja vrši Odbor za glasanje u sastavu: 1. Malikić Sanjin, predsjednik, 2.Garača Emin , član, 3.Talović Enida , član, 4. Pavličević Marica, zamjenik člana,
- Skupština bira aklamacijom dva ovjerivača zapisnika.

Za skupštinsko zasjedanje se predlaže
D n e v n i r e d


1. Utvrđivanje kvoruma za rad i odlučivanje Skupštine
2. Izbor predsjednika skupštine i dva ovjerivača zapisnika
3. Verifikacija zapisnika sa XVII godišnje skupštine održane 27.08.2015. godine,
4. Razmatranje i usvajanje godišnjeg izvještaja o finansijskom poslovanju za 2015. godinu, izvještaja vanjskog revizora, izvještaja o radu Nadzornog odbora i Odbora za reviziju,
5. Razmatranje i usvajanje Plana rada i poslovanja za 2016. godinu
6. Donošenje odluke o raspodjeli dobiti ostvarene u 2015. godini,
7. Donošenje odluke o visini naknada za rad članovima nadzornog odbora i Odbora za reviziju,
8. Donošenje odluke o načinu izbora vanjskog revizora za reviziju poslovanja Društva za 2016. godinu
9. Razmatranje i usvajanje Statutarne odluke o izmjenama i dopunamam Statuta otvorenog dioničkog Društva Transturist d.d. Tuzla
10. Usvajanje prečiščenog teksta Statuta Otvorenog dioničkog Društva Transturist d.d. Tuzla

Pravo na odlučivanje na Skupštini ima dioničar koji se na listi dioničara kod Registra vrijednosnih papira F BiH nalazio 30 dana prije datuma održavanja skupštine.
Učešće u radu i odlučivanju skupštine, dioničar može ostvariti lično ili putem punomoćnika.
Izuzetno, pravo učešća u odlučivanju skupštine dioničar može ostvariti glasanjem putem popunjenih i potpisanih glasačkih listića dostavljenih Društvu putem pošte, faksa ili e-maila prije datuma održavanja skupštine (glasanje u odsustvu) u skladu sa Zakonom i Pravilnikom o upravljanju dioničkim društvima.
U slučaju namjere učestvovanja u odlučivanju na skupštini putem glasanja u odsustvu, dioničar je dužan naj kasnije u roku od 3 dana od dana objavljivanja obavještenja o sazivanju skupštine pismenim putem obavijetiti Društvo da žele pravo odlučivanja na skupštini ostvariti glasanjem u odsustvu.

Dioničar ili grupa dioničara sa najmanje 5 % ukupnog broja dionica s pravom glasa ima pravo pismeno predložiti pitanja i prijedloge odluka za uvrštavanje u dnevni red naredne skupštine u svako doba prije


obavještenja o održavanju skupštine, kao i izmjenu dnevnog reda i prijedloga odluka skupštine koja je sazvana, najkasnije osam dana od dana objavljivanja obavještenja o održavanju skupštine.

Skupštini Društva mogu prisustvovati dioničari ili punomoćnici dioničara koji su se prijavili Odboru za glasanje naj kasnije 3 dana prije održavanja skupštine.
Punomoć za učešće u radu i odlučivanju skupštine podnosi se u obliku pisane izjave koja se može dobiti kod sekretara Društva odnosno Odbora za glasanje.

Punomoć za skupštinu daje se nakon objavljivanja obavještenja o sazivanju skupštine.


Odbor za glasanje vrši registraciju prijavljenih dioničara i sačinjavanje liste dioničara- punomoćnika prijavljenih za učešće u radu skupštine, utvrđuje ukupan broj glasova i broj glasova svakog dioničara i punomoćnika dioničara, kvorum i rezultate glasanja.

Od dana objavljivanja obavještenja o održavanju skupštine, dioničari i opunomoćnici dioničara mogu vršiti uvid u materijale pripremljene za održavanje skupštine, svakog radnog dana od 10,00 – 15,00 sati u prostorijama Društva.

Predsjednik
Nadzornog odbora:


( Pejić Rado , dipl.pravnik )
Datum: 02-06-2016

SPISAK DOBITNIKA NAGRADA

1
“TRANSTURIST”d.d. TUZLA
Broj : 312/16
Tuzla, 28.03.2016. godine
SPISAK DOBITNIKA NAGRADA
Izvlacenje je održanu u Transturist d.d. Tuzla u prostorijama Uprave društva na
adresi Bosne Srebrene br. 60
Prisutni clanovi komisije
1.Smajic Mirsad
2.Malikic Sanjin
3.Miljanovic Sran
4.Brkovic Ermana
Nagradna igra koja nosi naziv:"PUTUJTE SA NAMA I OSVOJITE VRIJEDNE
NAGRADE," je okoncana 01.01.2016. godine.
-Prvu nagradu to jeste:
*1x TABLET je osvojila Marija Radic
*1x TABLET je osvojio Ibriševic Ramiz
- Nagradu putovanje u vrijednosti od 200,00 KM je osvojila Spahic Paša
-Nagradu 6x povratna karta na relaciji na kojoj putujete su dobili:
*1x povratna karta je dobio Ferhat Haracic
*1x povratna karta dobila Alispahic Minka
*1x povratna karta je dobila Anka Weber
*1x povratna karta je dobio Sarajlic Safet
*1x povratna karta je dobila Asima Ibric
*1x povratna karta je dobila Osmanovic Sanja
Mole se svi dobitnici da se jave u Upravu društva na adresi Bosne Srebrene 60 Tuzla ili
da nas kontaktiraju na brojeve telefona:035-320-300 ili 035-320-325.
Datum: 14-04-2016

Auobusi na prodaju

Obavještavaju se zainteresirani kupci da „TRANSTURIST“ d.d. Tuzla, oglašava javnu prodaju rabljenih autobusa turističkog klase marke NEOPLAN tip N3316 SHD model Euroliner i to :


Svi autobusi su u tehnički ispravnom stanju i trenutno u upotrebi.


Zainteresirani kupci mogu :


- dogovoriti termin za vizuelni pregled autobusa na telefonski broj : +387 (0)35 317 891, a pregled bi se obavio na prostoru TRANSTURIST-ove Auto baze Bukinje (kod Siporex ) u vremenu od 08:00 – 14:00 sati,


- ponudu dostaviti u koverti na adresu :


TRANSTURIST d.d. Tuzla


Bosne srebrene 60


75000 Tuzla


sa napomenom „PONUDA ZA KUPOVINU RABLJENIH AUTOBUSA“


- Ponuda treba sadržavati podatke o ponuđaču ( kopija registracije i ID broj ), cijenu, rok i način plaćanja.


Datum: 15-04-2015
Datum: 13-01-2015

Skupština Društva 26.06.2015. godine

Skupština dioničara Društva TRANSTURIST Tuzla zakazana za 26.06.2015. godine u BKC Tuzla.
Datum: 22-06-2014

Slobodan pristup internetu na Autobusnoj stanici TUZLA

Slobodan pristup Internet-u na prostoru autobusne stanice, za putnike i korisnike usluga autobusne stanice obezbijeđen od 12.10.2011. godine
Datum: 17-10-2011